13/12/2021

Artikel 1. Algemeen 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1a. 

“Kraus Online Marketing”: Eenmanszaak Kraus Online Marketing, KvK 84388161.

1b.

“Opdrachtgever”: de natuurlijke- of rechtspersoon die een opdracht verleent aan Kraus Online Marketing.

1c. 

“Partijen”: Kraus Online Marketing en de Opdrachtgever gezamenlijk.

1d. 

“Werkzaamheden”: alle werkzaamheden waartoe de Opdrachtgever een opdracht heeft gegeven, waaronder marketing- en consultancy werkzaamheden.

1e. 

“Overeenkomst”: de overeenkomst, opdracht en/of opdrachtbevestiging op basis waarvan Kraus Online Marketing zijn werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht.

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen (offertes, overeenkomsten) tussen Kraus Online Marketing en Opdrachtgever, voor zover met toestemming van beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken. 

2.2 

De toepasselijkheid van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing is of in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden is, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. Kraus Online Marketing en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3. De wijziging van de Algemene Voorwaarden

3.1 

Kraus Online Marketing is gerechtigd de Algemene Voorwaarden (tussentijds) te wijzingen en/of aan te vullen. Kraus Online Marketing zal Opdrachtgever informeren over bovengenoemde wijzingen en/of aanvullingen. De wijzigingen/aanvullingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking van de wijzigingen en/of aanvullingen aan de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever binnen de termijn van dertig dagen geeft geprotesteerd tegen de wijzingen en/of aanvullingen. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd. De Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst binnen de termijn van dertig dagen op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden krachtens het bepaalde in dat artikel van toepassing zouden worden.

Artikel 4. De offerte en de overeenkomst

4.1

Een offerte van Kraus Online Marketing is dertig dagen geldig, tenzij anders aangegeven op de offerte. Indien de offerte door de Opdrachtgever wordt aanvaardt, heeft Kraus Online marketing het recht om de offerte vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

4.2 

Kraus Online Marketing wordt niet aan offertes gehouden indien deze een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevatten.

4.3

Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Kraus Online Marketing het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.

4.4

Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte geschreven aanbod, is Kraus Online Marketing daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand met deze afwijkende aanvaarding, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk nagekomen.

4.5

Indien een opdracht aan Kraus Online Marketing wordt gegeven door twee of meer Opdrachtgevers, dan zijn ze hoofdelijk verbonden en heeft Kraus Online Marketing het recht op nakoming voor het geheel tegenover ieder van hen.

Artikel 5. De totstandkoming en duur van de overeenkomst

5.1

De overeenkomst met Kraus Online Marketing komt tot stand op het moment dat de door Kraus Online Marketing en de Opdrachtgever ondertekende offerte door Kraus Online Marketing retour is ontvangen, dan wel op het moment dat Kraus Online Marketing op mondeling of schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van werkzaamheden voor deze Opdrachtgever. De offerte is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de Opdrachtgever aan Kraus Online Marketing verstrekte informatie. 

5.2

Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

Artikel 6. De informatieverstrekking

6.1 

De Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens en/of informatie, die Kraus Online Marketing aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de Overeenkomst en/of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs moet weten dat Kraus Online Marketing die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de Overeenkomst, ter beschikking te stellen in de vorm, in de veelvoud en op de wijze als Kraus Online Marketing wenst en bovendien zo tijdig dat Kraus Online Marketing de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren. Kraus Online Marketing heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan de voornoemde verplichting heeft voldaan. 

6.2.

Opdrachtgever staat, voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de opdracht anders voortvloeit, tegenover Kraus Online Marketing in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Kraus Online Marketing ter beschikking gestelde gegevens en informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van opdracht anders voortvloeit, is Kraus Online Marketing niet gehouden.

6.3 

De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de nalatende partij.

Artikel 7. De uitvoering van de overeenkomst

7.1

Kraus Online Marketing zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting. Kraus Online Marketing garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat.

7.2

Kraus Online Marketing bepaald de wijze waarop de aan haar verleende opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij neemt Kraus Online Marketing de door de Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

7.3

Wanneer in de Overeenkomst een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde Werkzaamheden, is dit te allen tijde een tijdsindicatie doch nimmer een fatale termijn. 

7.4

Kraus Online Marketing neemt bij de uitvoering van haar Werkzaamheden de toepasselijke wet- en regelgeving in acht.

7.5

Kraus Online Marketing is gerechtigd om de naam en het logo van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en/of als klantcase.

Artikel 8. De beëindiging van de Overeenkomst

8.1

Kraus Online Marketing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Kraus Online Marketing ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Kraus Online Marketing kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

8.2

Voorts is Kraus Online Marketing bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Kraus Online Marketing kan worden gevergd.

8.3

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kraus Online Marketing op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Kraus Online Marketing de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.4

Indien Kraus Online Marketing tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8.5

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toe te rekenen is, is Kraus Online Marketing gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

8.6

Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Kraus Online Marketing gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8.7

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Kraus Online Marketing, zal Kraus Online Marketing in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Kraus Online Marketing extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Kraus Online Marketing anders aangeeft.

8.8

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Kraus Online Marketing vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Kraus Online Marketing op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8.9

Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8.10

In afwijking van dit artikel geldt dat bij repeterende werkzaamheden de overeenkomst enkel kan worden beëindigd nadat deze ministens een half jaar heeft geduurd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Door Partijen kan anders worden overeengekomen.

Artikel 9. Overmacht

9.1

Kraus Online Marketing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kraus Online Marketing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kraus Online Marketing niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Kraus Online Marketing heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Kraus Online Marketing zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.2

Kraus Online Marketing kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.3

Voor zover Kraus Online Marketing ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kraus Online Marketing gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10. Betaling 

10.1 

Betaling van de factuur door de Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum. De betaling dient te worden gestort op de in de factuur genoemde bankrekening.

10.2

Indien Opdrachtgever niet binnen bovengenoemde termijn de betaling volledig heeft voldaan, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Kraus Online Marketing is in dat geval niet gebonden aan het verzenden van een ingebrekestelling. 

10.3

Alle in redelijkheid gemaakte kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, die Kraus Online marketing moet maken ter nakoming/incasso van hetgeen Opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, voor rekening is van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid, geheimhouding en privacy

11.1

Partijen moeten er beide voor instaan dat alle ontvangen informatie waarvan in redelijkheid kan worden verwacht dat deze vertrouwelijk zijn, geheim zal blijven. Het is Partijen niet toegestaan om deze informatie aan derden te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd.

11.2

Kraus Online Marketing zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan (een) door hem ingeschakelde derde(n).

11.3

Indien de Opdrachtgever Kraus Online Marketing een opdracht verstrekt tot verwerking van persoonsgegevens geldt de Opdrachtgever daarbij als “Verwerkingsverantwoordelijke” en Kraus Online Marketing als “Verwerker” zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1

Het door in het kader van de overeenkomst Kraus Online Marketing geleverde blijft eigendom van Kraus Online Marketing totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Kraus Online Marketing gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

12.2

De door Kraus Online Marketing geleverde diensten, dat ingevolge lid 1, onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

12.3

De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Kraus Online Marketing veilig te stellen. Indien derdenbeslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Kraus Online Marketing daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1

Indien Kraus Online Marketing aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2

Kraus Online Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kraus Online Marketing is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

13.3

Indien Kraus Online Marketing aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kraus Online Marketing te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Kraus Online Marketing in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Als – om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Overeenkomst, althans voor dat gedeelde van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.4

Kraus Online Marketing is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Artikel 14. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Kraus Online Marketing tegen alle aanspraken van derde(n) die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Kraus Online Marketing toerekenbaar is. Indien Kraus Online Marketing uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Kraus Online Marketing zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Kraus Online Marketing, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kraus Online Marketing en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

15.1

Kraus Online Marketing behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Kraus Online Marketing heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

15.2

Alle door Kraus Online Marketing geleverde informatie blijft eigendom van Kraus Online Marketing

15.3

De Opdrachtgever vrijwaart Kraus Online Marketing voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 16. Toepasselijk recht en de beslechting van geschillen

16.1

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kraus Online Marketing partij is worden beheerst door het Nederlandse recht. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2

De rechter in de vestigingsplaats van Kraus Online Marketing (vestigingsplaats Arnhem) is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Kraus Online Marketing het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.3

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.